Laskmi2

Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu

Sahaveeryam Karavavahai

Tejas Vinavati Tamastuma vidhwishavahai

Om Shanti Shanti Shantihi